4 februari, 2019

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet! Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen www.min-byra.se. Min Byrå AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Min Byrå följer svensk dataskyddslagstiftning.

När hanterar vi personuppgifter?

Som regel behandlar vi inte dina personuppgifter så länge du inte självmant ger oss information. Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, exempelvis när du anmäler dig till någon av våra öppna utbildningar, HR-frukostar eller event. Eller när du kontaktar oss via mail, telefon eller sociala medier. Genom att du kontaktar oss ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i det aktuella ärendet.

Vi undanber känslig information till oss via e-post eller sociala medier. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om:

  • Etniskt ursprung.
  • Sexuell läggning.
  • Religiösa och politiska åsikter.
  • Hälsotillstånd.
  • Medlemskap i fackförening.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi strävar alltid efter att samla in så lite uppgifter som möjligt men ibland blir det ändå nödvändigt. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi kan behöva samla in om dig och till vilket syfte.

När du använder vår hemsida: Information om användningen av webbplatsen, i form av bl.a. vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adresser. Syftet är att vi ska kunna leverera en optimal hemsida till våra besökare genom uppföljning och granskning av hur den används.

Vid anmälningar till våra öppna utbildningar, HR-frukostar och event: Namn, e-post, telefon, företag, jobbtitel (valfritt), allergi (valfritt), fakturadress. Syftet är att vi ska kunna kontakta dig i ärendet av din anmälda aktivitet, anpassa aktiviteten utefter deltagarnas företagstillhörighet och jobbtitel, samt anpassa kost efter eventuella allergier och fakturera eventuell avgift till rätt fakturaadress.

Vid frågor genom sociala medier, mail eller telefon: Normalt sätt sparar vi bara ditt namn, kontaktuppgifter och eventuellt de uppgifter du har delat med dig av när du kontaktade oss om det finns ett ändamål med lagringen, exempelvis att du har en frågeställning du vill ha besvarad eller liknande. Syftet är att vi ska kunna kontakta och besvara dig i ärendet.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men Min Byrå kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Min Byrås vägnar. I sådana fall kan uppgifter bara användas för angett ändamål och Min Byrå har ingått biträdesavtal med alla företag som information delas med för att säkra god datasäkerhet.

Informationssäkerhet

Min Byrå jobbar kontinuerligt med informationssäkerhet och för att säkra gott skydd för våra användares uppgifter. Vi har implementerat både tekniska och organisatoriska tilltag för att säkerställa säkerheten så gott som möjligt genom bland annat anonymisering och raderingsrutiner.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som rör dig är enbart tillgängliga för personer som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter inom ramen för Min Byrå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De sparas så länge de behövs för det aktuella ärendet. Om vi har en skyldighet att bevara dina handlingar som personuppgifterna ingår i enligt exempelvis bokföringslagen eller liknande så kommer de att sparas i enlighet med den tillämpliga lagen.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi har sparat om dig. Det kan du göra när som helst (kostnadsfritt en gång om året). Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter som vi sparat om dig visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller ett att de används på ett mer begränsat sätt. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till kontaktuppgifterna angivna nedan under “kontakt”. Informationen kommer att sändas till din angivna mailadress alt. din folkbokföringsadress. Om du tycker att vi hanterat dina uppgifter på fel sätt har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Ändringar av den här integritetspolicyn

Vi kommer ha behov av att ändra integritetspolicyn ibland. Vid större ändringar av innehåll kommer vi att uppmärksamma dig som användare på det via våra webbsidor eller via e-post.

Kontakt

Min Byrå AB
Pedagogens väg 4
831 40 Östersund
Telefon: 063-14 04 80
Mail: info@min-byra.se

Vi tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter!